💾 Tổng hợp phần mềm

📂 Phần mềm Omron:

📂 Phần mềm Mitsubishi:

🔗 GX Work-2

📂 Phần mềm OPC:

📂 Phần mềm OPC PC Access:

📂 Phần mềm OPC Omron:

🔗 OPC Omron

📂 Phần mềm WinCC:

🔗 WinCC V7.4 | 🔗 Crack

📂 Phần mềm PLC S7-200:

🔗 PLC S7-200 | 🔗 Update

📂 Phần mềm Step7 Microwin:

📂 Phần mềm TIA Portal:

🔗 WinCC RT V14

🔗 ALM 6.0

📂 Phần mềm GX