1. 2.000.000vnd/khóa

 2. Thời gian học: 2h/1 buổi (18 buổi/1 Khóa)

 1. Cài đặt các phần mềm liên quan đến 3 loại PLC: CX-One, TIA V14, GX-Work 2

 2. Tìm hiểu cấu trúc miền nhớ, định dạng dữ liệu

 3. Thực hành đấu dây cấp nguồn cho PLC: Sink&Source

 4. Tìm hiểu về Bit logic.

 5. Tìm hiểu về Timer

 6. Tìm hiểu về Counter

 7. Cấu trúc tập lệnh Move, tính toán toán học: DIV, MUL, SUB, ADD

 1. Tiếp cận nhiều loại PLC thông dụng hiện nay

 2. Thực hành đấu nối với nhiều loại PLC trên bảng KIT

 3. Dễ dàng so sánh giữa các PLC: miền nhớ, khai báo dữ liệu...

 4. Tạo tư duy cao và hiểu rõ bản chất của từng loại PLC