1. Tiếp cận nhiều loại PLC thông dụng hiện nay

 2. Thực hành đấu nối với nhiều loại PLC trên bảng KIT

 3. Dễ dàng so sánh giữa các PLC: miền nhớ, khai báo dữ liệu...

 4. Tạo tư duy cao và hiểu rõ bản chất của từng loại PLC

 1. Tiếp cận nhiều loại PLC thông dụng hiện nay

 2. Thực hành đấu nối với nhiều loại PLC trên bảng KIT

 3. Dễ dàng so sánh giữa các PLC: miền nhớ, khai báo dữ liệu...

 4. Tạo tư duy cao và hiểu rõ bản chất của từng loại PLC

 1. Hiểu rõ một hệ thống SCADA: giám sát thu thập dữ liệu từ xa

 2. Được cung cấp các project thực tế để giảng dạy

 3. Cấu hình chuẩn giao tiếp máy tính TCIP/IP..

 4. Thiết lập các Alarm; cảnh báo; User

 1. Hiểu rõ một hệ thống HMI, giao diện người - máy tính

 2. Được cung cấp các project thực tế để giảng dạy

 3. Cấu hình chuẩn giao tiếp máy tính TCIP/IP; Modbus

 4. Thiết lập các Alarm; cảnh báo; User