1. 1.500.000vnd/khóa

 2. Thời gian học: 2h/1 buổi (12 buổi/1 Khóa)

 1. Cài đặt phần mềm liên quan EB8000 hoặc EB8000 Pro

 2. Giới thiệu tổng quan về hệ HMI

 3. Giới thiệu các công cụ của phần mềm EB8000

 4. Thiết kế các giao diện nút nhấn; trạng thái ON/OFF

 5. Thiết kế các giao diện động: chuyển động băng chuyền; bồn nước

 6. Tạo User PassWord cho người dùng

 7. Thiết lập các cảnh báo Alarm Logging

 8. Thiết lập giao diện Trend Online

 9. Cấu hình giao tiếp với 3 loại PLC thông dụng: OMRON; SIEMENS; MITSU

 1. Hiểu rõ một hệ thống HMI, giao diện người - máy tính

 2. Được cung cấp các project thực tế để giảng dạy

 3. Cấu hình chuẩn giao tiếp máy tính TCIP/IP; Modbus

 4. Thiết lập các Alarm; cảnh báo; User